Kreis­vor­stand

Mat­thi­as Kerk­hoff, MdL

Kreis­vor­sit­zen­der

Müh­len­ufer 2
59939 Ols­berg

Tel.: 02962 9778 61
Fax: 02962 9778 62
E‑Mail: Matthias.Kerkhoff@cdu-hsk.de
Inter­net: http://www.matthias-kerkhoff.de


Vol­ker Arens

Stell­ver­tre­ten­der Kreis­vor­sit­zen­der

Som­mer­kamp 12
59872 Mesche­de

Tel.: 0291 9087586
E‑Mail: volker.arens@cdu-hsk.de


Ste­fan Lan­ge

Stell­ver­tre­ten­der Kreis­vor­sit­zen­der

Eichen­dorffstr. 4
59846 Sun­dern

Tel.: 02933 6253
E‑Mail: Stefan.Lange@cdu-hsk.de


Hil­trud Schmidt

Stell­ver­tre­ten­de Kreis­vor­sit­zen­de

Win­ter­ber­ger Str. 10
59939 Ols­berg

Tel.: 02985 1284
E‑Mail: Hiltrud.Schmidt@cdu-hsk.de


Andre­as Brem­ke

Schatz­meis­ter

Mey­er-Eck­hardt-Str. 12
59759 Arns­berg

Tel.: 02932 954 214
Fax: 02932 954 355
E‑Mail: Andreas.Bremke@cdu-hsk.de


Micha­el Rosen­kranz

stell­ver­tre­ten­der Schatz­meis­ter

Gold­busch­str. 55
34431 Mars­berg

Tel.: +49 2992 9771 22
Fax: +49 2992 9771 17
E‑Mail: Michael.Rosenkranz@cdu-hsk.de


Fried­rich Nies

Geschäfts­füh­rer

Kie­bitz­weg 12
59759 Arns­berg

Tel.: 0291 9959 0
Fax: 0291 9959 26
E‑Mail: f.nies@cdu-hsk.de


Kat­ja Lut­ter

Schrift­füh­re­rin

Nie­der­bern­dorf, Am Kohl­ha­gen 18
57392 Schmal­len­berg

Tel.: 0170 3219755
E‑Mail: info@katjalutter.de


Hubert Spe­cken­heu­er

stell­ver­tre­ten­der Schrift­füh­rer

Kamp­str. 20
59872 Mesche­de

Tel.: 0291 4867
E‑Mail:  Hubert.Speckenheuer@cdu-hsk.de


Gün­ter Lan­gen

Ehren­vor­sit­zen­der

Hengs­be­cke 6
59964 Mede­bach

Tel.: 02982 8506
Fax: 02982 3426
E‑Mail: Guenter.Langen@cdu-hsk.de


Fer­di Till­mann

Ehren­schatz­meis­ter

Sto­cku­mer Str. 42a
59846 Sun­dern

Tel.: 02933 9796 0
Fax: 02933 9796 93
E‑Mail: Ferdi.Tillmann@cdu-hsk.de


Dr. Karl Schnei­der

Land­rat – koop­tier­tes Mit­glied

Stein­str. 27
59872 Mesche­de

Tel.: 0291 94 2415
Fax: 0291 94 2430
E‑Mail: Karl.Schneider@cdu-hsk.de


Dr. Peter Lie­se

Mit­glied des Euro­päi­schen Par­la­ments – koop­tier­tes Mit­glied

Le-Puy-Str. 17
59872 Mesche­de

Tel.: 0291 9959 13
Fax: 0291 9959 27
E‑Mail: Peter.Liese@cdu-hsk.de
Inter­net: http://www.peter-liese.de


Prof. Dr. Patrick Sen­s­burg

Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter – koop­tier­tes Mit­glied

Le-Puy-Str. 17
59872 Mesche­de

Tel.: 0291 6613
Fax: 0291 6673
E‑Mail: patrick.sensburg@cdu-hsk.de
Inter­net: www.patrick-sensburg.de


Klaus Kai­ser

Land­tags­tags­ab­ge­ord­ne­ter – koop­tier­tes Mit­glied

Lit­tau­en­ring 55
59755 Arns­berg

Tel.: 02932 29288
Fax: 02932 1024
E‑Mail:klaus.kaiser@cdu-hsk.de
Inter­net: www.kaiser-cdu.de

 


Lud­wig Schul­te

Vor­sit­zen­der der CDU-Kreis­tags­frak­ti­on – koop­tier­tes Mit­glied

Sil­me­cke 7
59846 Sun­dern

Tel.: 02933 6677
Fax: 0291 298 223
E‑Mail: ludwig.schulte@cdu-hsk.de